Nove Maggio, Liberato – Testo

di InsideMusic

Nove maggio m’è scurdat’

T’hannò vistò ca’ tornàv nsiem’ a n’at

Nun m’ sient’, nun m’ pienz’

Tengo o’ core che nun può purtà paziènz

Arap l’uocchie e vir’

Ca’ ppe trasi’ nell’anìm ci vuo’ nu’ suspìr

Fai nu’ tir’ tu, je nun m’ fir’

Non c’ pozz’ mai pensà a stu fatt’ tu nun m’ crir’

Arap e man’ e vir’

Ca’ ppe caccià na lacrìm ci vuo’ nu’ respìr

Fai nu’ tirò tu, je nun m’ fir’

Non c’ pozz’ mai pensà a stu fatt’ tu nun m’ crir’

Nove maggio m’è scurdat’

T’hannò vistò ca’ tornàv nsiem’ a n’at

Nun m’ sient’, nun m’ pienz’

Tengo o’ core che nun può purtà paziènz

Nove maggio m’è scurdat’

T’hannò vistò ca’ tornàv nsiem’ a n’at

Nun m’ sient’, nun m’ pienz’

Tengo o’ core che nun può purtà paziènz

Nove maggio

Nove maggio

Nove maggio t’è scurdat’

T’aggio vistò ca’ tornàv nsiem’ a n’at

Nun m’ sient’, nun m’ pienz’

Tengo o’ core che nun può purtà paziènz

Arap l’uocchie e vir’

(Nove maggio t’è scurdat’)

Ca’ ppe trasi’ nell’anìm ci vuo’ nu’ suspìr

(T’aggio vistò ca’ tornàv nsiem’ a n’at)

Fai nu’ tirò tu, io nun m’ fir’

(Nun m’ sient’, nun m’ pienz’)

Non c’ pozz’ mai pensà a stu fatt’ tu nun m’ crir’

(Tengo o’ core che nun può purtà paziènz)

Tu nun m’ crir’

Nove maggio

Nove maggio

Nove maggio m’è lassat’

So’ rimast’ sott’ ‘a botta, ‘mpressiunat’

Nove maggio m’è lassat’

So’ rimast’ sott’ ‘a botta, ‘mpressiunat’

Nove maggio m’è sfunnat

So’ rimast’ sott’ ‘a botta, ‘mpressiunat’

Nove maggio m’è sciarmàt’

So’ rimast’ sott’ ‘a botta, ‘mpressiunat’

Nove maggio

0